Norges sektorprogram for likestillingsområdet

solveig_horne_ny Solveig Horne

Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) har ansvar for barn og unges oppvekst- og levekår, familie og samliv, likestilling, ikke-diskriminering og forbrukerpolitikk.

Norges sektorprogram for likestillingsområdet

I 2017 er det Norges tur til å ha formannskapet i det nordiske samarbeidet, også for ministerrådet for likestilling. Det gleder vi oss til. I over 40 år har vi arbeidet med likestillingsutfordringer i felleskap. Innenfor samarbeidet er det plass til ulike løsninger og felles løft. Likestilling mellom kvinner og menn er et særkjennetegn ved alle de nordiske landene og en viktig forutsetning for gode liv for den enkelte og for bærekraftige velferdsstater.

Norges formannskap bygger på samarbeidsprogrammet Tilsammans för jämställdhet – ett starkare Norden 2015-2018. Norge har fire hovedprioriteringer på likestillingsområdet i formannskapsåret 2017:

  • Arbeid mot vold
  • Arbeidet mot hatefulle ytringer
  • Likestilling i arbeidslivet
  • Menn og likestilling

For Norge går det nordiske samarbeidet hånd i hånd med arbeidet med likestilling på nasjonalt nivå. Regjeringens stortingsmeldinger om likestillingspolitikken og familiepolitikken legger viktige føringer på arbeidet nasjonalt, men kan også ses i sammenheng med det nordiske samarbeidet. Vi håper at vårt program på likestillingsområdet bidrar med kunnskap, eksempler og samarbeid som bringer oss framover og styrker både enkeltmennesket og fellesskapet.

Last ned Norges sektorprogram for likestilling.

Arbeidet mot vold

Forebygging av vold i nære relasjoner og beskyttelse av voldsutsatte er blant temaene under formannskapet.

På en nordisk konferanse 8. mars 2018, skal Norge presentere prosjektet De nordiske landenes implementering av Istanbulkonvensjonen.

Arbeidet mot hatefulle ytringer

Hatefulle ytringer er angrep på enkeltmennesker og grupper.

Det har store konsekvenser for den enkelte og for samfunnet.

Kunnskap og arbeid mot hatefulle ytringer er tema på en internasjonal konferanse i juni.

I tillegg skal det lages infomatriell rettet mot barn og unge.

Likestilling i arbeidslivet

Deltakelse i arbeidslivet og muligheten til å forsørge seg selv er en forutsetning for likestilling.

Likestilling i arbeidslivet er en egen satsing i formannskapsåret.

Norge arrangerer en større, nordisk konferanse om likestilling i arbeidslivet:

Framtidens arbeidsliv – nordisk konferanse om likestilling i arbeidslivet 7.-8. februar 2017 i Oslo.

Menn og likestilling

Menn og gutters deltakelse og involvering i likestillingsarbeidet er viktig.

Likestillingsministrene i Norden prioriterer tre områder: menn og helse, menn og utdanning og maskulinitet og mannsroller.