Norges sektorprogram for likestillingsområdet

Arbeidet med vold

Det er først og fremst kvinner som er ofre for vold, men det berører også menn og barn. Rettighetene og hjelpetiltakene til utsatte har en sentral plass i bekjempelsen av vold i nære relasjoner. Tiltak rettet mot voldsutøvere er også viktige. Ministerrådets samarbeidsprogram for likestilling har nulltoleranse for vold i nære relasjoner.

I juli 2011 ble Europarådets konvensjon om å forebygge og bekjempe vold mot kvinner og vold i nære relasjoner vedtatt. Konvensjonen, kalt Istanbulkonvensjonen, er underskrevet av alle de nordiske landene. Konvensjonen har blant annet som målsetting å beskytte kvinner mot alle former for vold, og å forebygge, rettsforfølge og avskaffe alle former for vold mot kvinner og vold i nære relasjoner.

Implementering av Istanbulkonvensjonen

I 2017 vil Norge gjennomføre prosjektet ”De nordiske landenes implementering av Istanbulkonvensjonen”. Prosjektet skal se på hvordan de nordiske landene implementerer et utvalg forpliktelser når det gjelder arbeidet for å forebygge vold i nære relasjoner i de nordiske land og hvilken beskyttelse og støtte som gis til utsatte for vold.
Formålet med prosjektet er å lære av hverandres arbeid, utvikle og forbedre innsatsen. Det er viktig å dele erfaringer med andre land i Europa.

Prosjektrapport og nordisk konferanse 8. mars 2018

8. mars 2018 arrangeres en felles nordisk konferanse der resultatene fra prosjektet presenteres og diskuteres. Istanbulprosjektet skal resultere i en rapport som beskriver, sammenligner og analyserer de tiltakene som er iverksatt i de nordiske landene.